Acute psychiatrie  Informatie over acute presentaties van psychiatrische ziektebeelden.

 

Alzheimer-Nederland Een website met informatie over dementie.


Antigifcentrum.be - Geeft een opsomming van ingenomen middelen en daarover een advies.


Apotheek kennisbank Een digitaal archief voor de apotheekmedewerkers zodat alle informatie snel beschikbaar is.


Apotheek.nl Apotheek.nl koppelt medicijninformatie aan ziekten en klachten. De apothekers van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP verzorgen de onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde medicijninformatie en de teksten over kleine kwalen.

De overige teksten over klachten en ziekten zijn afkomstig van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).


Artsportaal.nl Een medische zoekmachine voor artsen. Artsportaal structureert de medische informatie op het internet, op één platform voor artsen.


Canabisbureau.nl Informatie over medicinale cannabis van het ministerie van volksgezondheid


Cardiometabool Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


CCE Centrum voor Consultatie en Expertise. Bij het CCE kunt u terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Zij hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.


Ephor Expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen. Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Ephor is een initiatief van klinisch geriaters en klinisch farmacologen van de afdeling Geriatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht


Expertisecentrum Euthanasie Advies en hulp bij het levenseinde.


Farmacogenetica Op de websiten van Farmacogenetica.nl vind u informatie over DNA testen waaruit blijkt hoe mensen op medicatie zullen reageren.


Farmacotherapeutisch Kompas In het Farmacotherapeutisch Kompas staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen.


Federatie van Nederlandse trombosediensten branchevereniging van de Nederlandse trombosediensten / veel informatie over antistolling.


FTO online FTO-Online is een complete en actuele informatiebron ter voorbereiding op het farmacotherapeutisch overleg (FTO). Actuele overzichtsartikelen over meer dan 40 verschillende indicaties zijn beschikbaar en kunnen onderwerp van overleg zijn.


Geneesmiddelen Bulletin Achtergrond informatie van geneesmiddelen.


Het AcuteBoekje.nl Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.


Hetcat.nl (Centrum Antistolling & Trombosezorg) Informatie over antistolling.


Huidziekten Een website met informatie over huidziekten, met name bedoeld voor dermatologen en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog. In de rubriek zakboek (gericht op de dermatoloog) wordt beknopte informatie over vele huidziekten gegeven, in alfabetische volgorde. Daarnaast zijn een aantal patiëntenfolders opgenomen, die in makkelijk printbare vorm (PDF) kunnen worden gedownload.


Huisarts en Wetenschap Veel interessante artikelen voor de dagelijkse huisartsenpraktijk, deels toegankelijk voor niet leden.


KNMP Rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw KNMP-rekenhulp voor het afbouwen van benzodiazepinen met behulp van gelijkwaardige doseringen diazepam. Deze rekenhulp berekent een persoonlijke afbouwschema.

Labuitslag.nl Overzichtelijke website met veel achtergrond informatie

over laboratorium onderzoek.


Lareb Website voor informatie over en het melden van bijwerkingen en

het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen.


Levercirose Op deze website vindt u informatie over geneesmiddelen bij

patiënten met levercirrose. Per geneesmiddel vindt u een specifiek advies

over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering.


Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacy bij ouderen Artikel in pdf vorm.


Medicijnkosten Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen.


Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen (dag en nacht bereikbaar).


NHG standaarden Hier vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en vindt u per onderwerp alle gerelateerde informatie samengevat.


NVN richtlijnen Op deze website treft u de richtlijn “Epilepsie” aan. Advies bij de diagnostiek en behandeling van epilepsie.


Pallialine Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence

based opgesteld.


Parkinson in zorg Vooral bedoeld voor de zorgmedewerkers, Geeft advies, tips en o.a. meet instrumenten (Meerwaldtkaart).


Pharmalink - wegwijzer in de farmacie Deze website biedt u talloze verwijzingen naar interessante informatie voor apothekers en ziekenhuisapothekers. Maar ook voor andere specialismen. Die handige of nuttige site die even uit beeld was. Een portal van en voor professionals.


Psychiatrienet.nl Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters.


SWAB Stichting werkgroep antibiotica beleid. De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn.


Switch-tabellen Tabellen om medicatie geleidelijk om te zetten van een middel naar een ander (stemmingsstablisatoren, antidepressiva en antipsychotica).


Univadis Een betrouwbare medische referentie met diverse medische onderwerpen, cursussen, medisch nieuws, Pubmed enz.


Verenso Website voor de specialisten ouderengeneeskunde met  o.a. diverse richtlijnen en handreikingen.


Vergiftigingen.nl  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen.


Verpleeghuis formularium wilhelminaziekehuis Assen Verpleeghuis formularium met veel achtergrond informatie.


wondbedekkers.nl Overzicht wondbehandeling producten


Zorgvoorbeter.nl Op het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl is de kennis over ouderenzorg gebundeld. Er is betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Websites gebruikt voor het formularium

World Wide Web - links naar diverse websites

index | links naar diverse websites | download files


pagina 900

klik hier voor zoek opdrachten

Guido van Laere 04-2023
INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten