Suzanne Arts en Kirsten Hillen FTO 10-2022


Diabetes type II

Achtergrondinformatie        zie hier voor uitgebreide achtergrondinformatie over diabetes (315)

Stappenplan diabetes type II

1-3 dd tijdens of na de maaltijd, max. 3000 mg / dag (vanwege groot risico op maagdarmklachten (>10%) wordt gebruik tijdens de maaltijd geadviseerd).

Clcr 60-89 ml/min: max. 3000 mg/dag in 2-3 doses;

Clcr 45-59 ml/min: max. 2000 mg/dag in 2-3 doses en de begindosis is maximaal de helft van de maximale dosis;

Clcr 30-44 ml/min: max. 1000 mg/dag in 2-3 doses en de begindosis is maximaal de helft van de maximale dosis;

Clcr 10-30> 1x 500 mg. Zie verder ook laboratoriumonderzoek metformine (603).

Bijwerkingen: frequent diarree.


Tolbutamide

Start 1dd 500 mg, zo nodig iedere week individueel ophogen met 500 mg tot max 2 gram. Dosis tot 1 gram 1dd ’s ochtends. Bijwerkingen overgevoeligheidsreactie's. Mag wel gemalen worden.

Metformine

Gliclazide

Gliclazide langwerkend: start 30 mg 1 dd, max. 120 mg 1 dd.

Gliclazide middellangwerkend: start 80 mg 1 dd, max. 80 mg 3 dd.

Mag bij lichte tot matige nierfunctiestoornis worden gebruikt. Mag niet gemalen worden.

Let op! Twee verschillende tabletpreparaten, dus verschillende farmacokinetische eigenschappen. Wissel niet tussen de preparaten en combineer ze niet!


Dosering + opmerkingen

Stap 3 metformineGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 4 SU-derivaten (sulfonylureumderivaten)

1e keuze (bij niet malen)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 4 SU-derivaten (sulfonylureumderivaten)

2e keuze (indien moet worden gemalen)

Geneesmiddelnaam

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Leefstijladviezen (binnen het verpleeghuis meestal niet haalbaar)

 Stap 1

Ga na drie maanden naar stap 2 of 3.

Ga direct naar stap 2 of 3.

 Stap 3

Geef zo nodig een statine bij diabetes bij een levensverwachting groter dan 2 jaar, zie hiervoor formularium; cardiovasculair risico management (017). De herziene NHG-Standaarden Diabetes mellitus type 2 en Cardiovasculair risicomanagement adviseren beide iedere patiënt met DM type 2 zonder hart- en vaatziekten een statine voor te schrijven tenzij zij een laag absoluut risico hebben op sterfte aan hart- en vaatziekten.

Start metformine naast SGL2 remmer

 Bron: NHG standaard Diabetes (aangepast voor verpleeghuis)

Stel eerst de diagnose DM bij:

Medicamenteuze behandeling

- Eerste keus: isofane (NPH) insuline bij het naar bed gaan of 2x daags.

- Bij nachtelijke hypo’s bij gebruik van isofane (NPH) insuline of voorkeur voor 1x daags i.p.v. 2x daags injecteren: langwerkend insuline.

- Bij HbA1c>75: humane mix-insuline gebruiken.

- Bij problematische hypo’s of wenselijkheid van insuline toediening rond de maaltijd: analoge mix-insuline.

Zie ook pdf overzicht “insuline's en hun profielen

insuline_profielen.pdf

Stap 5+6 insuline

Hoe te starten met insuline:

1 dd insuline toevoegen aan orale antidiabetica:

Start 10 EH (middel)langwerkende insuline (voorkeur: NPH-insuline) tussen 18-22 uur

Dagelijks nuchter glucose bepalen en zo nodig elke 2-3 dagen ophogen


Switchen naar 2 dd mixinsuline.

Neem 80% van dagdosis insuline van 1 dd regime.

Verdeel EH: 2/3 voor ontbijt & 1/3 voor het avondeten.

Basaal bolusregime

Basaalbolus toevoegen aan langwerkend insuline: Continueer gebruikelijke  1 dd (middel)langwerkende insuline. Start daarnaast 4 EH snelwerkend insuline bij maaltijd. Zo nodig verhogen per 2 EH.

Van 2x dd naar basaal bolus: 80% dagdosis verdelen in 4 delen: 3x 20% snelwerkende insuline bij maaltijden & 40% (middel)-langwerkende insuline voor de nacht.

Insuline aspart (Novorapid™)

Kan vlak voor, tijdens of na de maaltijd worden toegediend. Werking binnen 10-20 min, max na 1-3 uur, houdt 2-5 uur aan.


Insuline glargine (Lantus™)

Werking ca 24 uur. Insuline hoeveelheid splitsen in 2 injecties vanaf 50 EH. Bij geconcentreerde insulines zoals bijv. Toujeo kan het afwijken van deze regel.

Insuline aspart / insuline aspart protamine

(Novomix™)

Kan vlak voor, tijdens of na de maaltijd worden toegediend. Werking binnen 10-20 min, maximaal na 1-4 uur, werkingsduur tot 24 uur.

Insuline hoeveelheid splitsen in 2 injecties vanaf 50 EH. Bij geconcentreerde insulines zoals bijv. Toujeo kan het afwijken van deze regel.

Insuline isofane (Humuline NPH™)

(Insulatard™)

1-2x daags. Werking binnen 1-2 uur, houdt 14-24 uur aan.

Insuline hoeveelheid splitsen in 2 injecties vanaf 50 EH. Bij geconcentreerde insulines zoals bijv. Toujeo kan het afwijken van deze regel.Insuline humane (Mixtard™ of Humuline™)

Kan vlak voor, tijdens of na de maaltijd worden toegediend. Werking binnen 10-20 min, maximaal na 1-4 uur, werkingsduur tot 24 uur.

Insuline hoeveelheid splitsen in 2 injecties vanaf 50 EH. Bij geconcentreerde insulines zoals bijv. Toujeo kan het afwijken van deze regel.


Insuline detemir (Levemir™)

Werking ca 24 uur. Insuline hoeveelheid splitsen in 2 injecties vanaf 50 EH. Bij geconcentreerde insulines zoals bijv. Toujeo kan het afwijken van deze regel.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 5+6 kortwerkende insulineGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 5+6 middellangwerkende insulineGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 5+6 langwerkende insulineGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 5+6 mix van kort en langwerkende insulineDeze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Diabetes mellitus type 2

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017)

Formularium - Hypercholesterolemie (018)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)

*

Stap 5+6 behandeling met insuline

 Stap 2

Start SGLT2 remmer empagliflozine 10 mg 1x dgs of dapagliflozine 1x daags 10 mg

Indien na 2-4 weken glucose > 8; verhoog dapagliflozine naar 1x daags 25 mg

Max. dosering empagliflozine is 10 mg


Max. dosering empagliflozine is 10 mg

 Stap 4

Voeg SU-derivaat toe

 Stap 5

Voeg insuline toe


Empagliflozine

10 mg 1x daags, dit is ook de maximale dosering. Als de patiënt een contra-indicatie voor SGLT2-remmer heeft, zoals een nierfunctie < 30 ml/min, kan er uitgeweken worden naar een GLP-1 receptoragonist.


Dosering + opmerkingen

Stap 2 SGLT2 remmer

Geneesmiddelnaam

Voor patiënten zonder verhoogd cardiovasculair risico direct naar stap 3

Voor patiënten met verhoogd cardiovasculair risico naar stap 2

Als de patiënt een contra-indicatie voor SGLT2-remmer heeft, zoals een nierfunctie < 30 ml/min, kan er uitgeweken worden naar een GLP-1 receptoragonist.


 Stap 6

Intensiveer insuline therapiePatiënten met verhoogd cardiovasculair risico: alleen indien niet-kwetsbaar, met levensverwachting >5 jaar, en met eGFR > 10 ml/min/1,73 m² (1)       Deze patiënten populatie is klein in het verpleeghuis.

Patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten

  • Acuut coronair syndroom
  • Angina pectoris
  • Coronaire revascularisatie
  • TIA of beroerte
  • Symptomatische aorta-iliofemorale atherosclerose
  • Aorta-aneurysma
  • Claudicatio intermittens of perifere revascularisatie
  • Bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of ischemie

Patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico (2)

eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m² met ACR > 30 mg/mmol

eGFR 45-59 ml/min/1,73 m² met ACR > 3 mg/mmol

eGFR 10-44 ml/min/1,73 m²

Patiënten met hartfalen

HFrEF met linkerventrikelejectiefractie < 40%

1 Gebaseerd op de CVRM-richtlijn (2019), zie de details die als bijlage bij deze NHG-Standaard zijn opgenomen.

2 Zie de NHG-Standaard Chronische nierschade. ACR = albumine-creatinineratio

Bron: NHG richtlijnen diabetes type II (volledige tekst)

Zie voor de verdere vervolgstappen NHG richtlijnen diabetes type II (volledige tekst)

  LET OP DEZE PAGINA IS NOG NIET GECONTROLEERD EN KAN NOG ONJUISTHEDEN BEVATTEN  !    

2022-10-10 Diabetes type II.pptx  presentatie


index | endocrien | diabetes | diabetes type II | diabetes informatie | hypoglycemie | DM in de laatste levensfase (terminale zorg) | START-STOPP criteria | lab. onderzoek diabetes (lab) | schildklier

pagina 314


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen