Psychiatrisch medisch onderzoek:

ALGEMENE INDRUK:

Uiterlijk Opvallende uiterlijke kenmerken, leeftijdsschatting, verzorging, opvallende kleding, make-up, kapsel.

Contact en houding Begroeting, wederkerigheid van contact, oogcontact.

Klachten presentatie (presenteren met: gevoel, zakelijk, bezorgd, berustend, onverschillig, alsof het een ander betreft, ongeduldig enz.

Gevoelens en reacties van de onderzoeker Neutraal, irritatie, verveling, ongeduld...


COGNITIEVE FUNCTIES:

Bewustzijn Bewustzijnsdaling, somnolent, soporeus, subcomateus, comateus, licht, gedaald, omneveld, vernauwd, verruimd, stupor, wijzigingen gedurende het onderzoek, slaapaanvallen, slaapwandelen, abcenses, syncopes.

Aandacht en concentratie Vigiliteit (=verminderde waakzaamheid), selectiviteit (=gerichtheid), tenaciteit (=vasthoudendheid), hypoactiviteit, concentratiestoornis.

Orientatie in tijd, plaats en persoon Intact, desoriëntatie in tijd, plaats, in andere personen, in de eigen persoon.

Korte termijn geheugen Intact, korte termijn geheugen problemen, anterograde amnesie, confabulaties.

Lange termijn geheugen Intact, stoornissen in het lange-termijngeheugen, retrograde amnesie, dissociatieve amnesie.

Oordeelsvermogen Intact, realiteitsbesef, zelfinschatting en decorumbesef.

Ziekte inzicht Denkbeelden over de aard en oorzaken van de aandoening.

Ziekte besef Zoekt behandeling, wijst behandeling af, mate van behandeltrouw.

Abstractievermogen Vermogen om te generaliseren, classificeren, combineren, meer dan een feitelijke manier van denken. Dus bijv. spreekwoorden niet begrijpen.

Uitvoerende/executieve functies: Plannen maken voor en het initiëren, opvolgen, controleren en stoppen van ingewikkelde handelingen.

Geschatte intelligentie: Hoogbegaafd = IQ>130, begaafd = IQ 121-130), hoog gemiddeld = IQ 111-120), gemiddeld = IQ 90-110 (is VMBO niveau), laag gemiddeld = IQ 80-89), zwakbegaafd = IQ 70-79), lichte verstandelijke beperking = IQ 50-56), matige verstandelijke beperking = IQ 35-49, ernstige verstandelijke beperking = IQ 20-34, zeer ernstige verstandelijke beperking = IQ <20.

Voorstelling: Normaal, dwangvoorstellingen, herbelevingen, psychotraumatische ervaringen).

Waarneming: Normaal, agnosieen (visuele-, prosop-, kleur-, tactieleagnosie, atopognosie, visuele, auditieve of tactiele inattentie, negatieve hallucinaties), dyspercepties (zoals hyperacousis, heperesthesie), pseudohallucinaties, hallucinaties, illusionaire vervalsingen, derealisatie.

Zelfwaarneming: Normaal, depersonalisatie (autopsychische depersonalisatie, allopsychische depersonalisatie, somatopsychotische depersonalisatie), identiteitsstoornissen (multiple identiteit, identificatie met ander gender, twijfelen aan of verandering in de eigen identiteit, autoscopie, dubbelgangerfenomeen), stoornissen in de zelfafgrenzing (verlies eigen autonomie, verlies van eenheid van de eigen persoon).

Denken:AFFECTIEVE FUNCTIES:

Stemming Heteroanamnestisch de langdurige grondtoon van de stemming. Bijv. euforie, depressief, interesseverlies (anhedonie), onthechting, dysfoor, angstig, paniekaanvallen, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie).

Affect De aard (neutraal, verdrietig, huilerig, eufoor, expansief...), expressie (gedifferentieerd, normaal modulerend, verhoogd aanspreekbaar, labiel, star, kil, adequaat, inadequaat, theatraat).


SUÏCIDALITEIT:

Laag risico, matig risico, hoog risico. Chronische suicïdaliteit, acute suïcidaliteit.


CONATIEVE FUNCTIES

Psychomotoriek:

Motivatie en gedrag:


PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN:

Volgens DSM criteria.


BETROUWBAARHEID VAN HET ONDERZOEK:

DE 5 ASSEN VOLGENS DSM-criteria:

* problemen binnen de primaire steungroep

* problemen gebonden aan de sociale omgeving

* problemen in samenhang met onderwijs/scholing

* werkproblemen

* woonproblemen

* financiële problemen

* problemen met toegankelijkheid van de gezondheidszorg

* problemen met justitie/politie of misdaad

* andere factoren


HOOFDGROEPEN DIAGNOSEN:

Cognitieve stoornissen Delerium, corticale dementie (Alzheimer, Creutzfeldt-Jacob), frontotemporale dementie (Pick), subcorticale dementie (Huntington, subcorticale vasculaire encefalopathie, multiple sclerose, aids-dementie, normal pressure hydrocephalus, leuko encefalopathie), amnestische stoornis.

Psychotische stoornissen Schizofrenie, schizofreniforme stoornis, schizoaffectieve stoornis, waanstoornis, kortdurende psychotische stoornis, gedeelde psychotische stoornis, psychotische stoornis door een somatische aandoening, psychotische stoornis door een middel.

Stemmingsstoornissen Depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire I en II stoornis, cyclothyme stoornis, stemmingsstoornis door een somatische aandoening, stemmingsstoornis door een middel.

Angst- en dwangstoornissen Paniekstoornis zonder agorafobie, paniekstoornis met agorafobie, agorafobie zonder panierstoornis in de voorgeschiedenis, specifieke fobie, sociale fobie, opsessieve-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, angststoornis door een somatische aandoening, angststoornis door een middel.

Stress- en aanpassingsstoornissen Posttraumatisch stressyndroom, acute stresstoornis.

Stoornissen met vooral lichamelijke symptomen Conversiestoornis, pijnstoornis, hypochondrie, morfodysforie, ongedifferentieerde somatoforme stoornis, somatisatiestoornis, somatiforme stoornis niet anderszins omschreven, anorexia nervosa, boulimia nervosa, seksuele stoornis, slaapstoornis, nagebootste stoornis.

Dissociatieve stoornissen Depersonalisatiestoornis, dissociatieve amnesie, dissociatieve fugue, dissociatieve identiteitsstoornis.

Conatieve stoornissen Afhankelijkheid van een middel, misbruik van een middel, drangstoornis (parafilieen, stoornissen in de impulsbeheersing), suïcidaal gedrag.

Persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen Cluster A (schizotypisch, schizoïde, paranoïde), cluster B (theatraal, antisociaal, borderline, narcistisch), cluster C (obsessief-compulsief, afhankelijk, ontwijkend).


GAF-score (GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING):

91-100: Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, de problemen in het leven lopen nooit uit de hand, persoon wordt op prijs gesteld door anderen door veel goede kwaliteiten. Geen symptomen.

81-90: Geen of minimale symptomen, goed functioneren op alle gebieden, geïnteresseerd en betrokken bij een groot aantal activiteiten, sociaal effectief, doorgaans tevreden met het leven, alleen alledaagse problemen en zorgen.

71-80: Als er symptomen optreden, zijn deze van voorbijgaande aard, te verwachten reacties op psychosociale stress, slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.

61-70: Enige lichte symptomen OF enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school, maar functioneert over het algemeen behoorlijk goed, heeft goede inter-persoonlijke contacten.

51-60: Matige symptomen OF matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.

41-50: Ernstige symptomen OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.

31-40: Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie OF sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming.

21-30: Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.

11-20: Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden OF af en toe verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne OF zeer ernstige vermindering van communicatie.

1-10: Blijvend gevaar zichzelf of anderen te verwonden OF blijvend onvermogen de persoonlijke hygiëne te onderhouden OF ernstig suïcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting.

0: Bij onvoldoende informatie voor GAF-beoordeling.

 

VERKLARING VAN VEEL GEBRUIKTE TERMEN:

Enkele psychiatrische symtomen:

pagina 174

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w