Onderstaande medicaties zijn voorbeelden van de meest

voorkomende klassieke antipsychotica.

Broomperidol (Impromen)

Chloorprotixeen (Trucal)

Chloorpromazine (Largactil)

Clopixol - depot

Fluanxol - depot

Flufenazine (Anatensol)

Flupentixol (Fluanxol)

Fluspirileen (Imap)

Haloperidol (Haldol)

Impormen Decanoas - depot

Levomepromazine (Nozinan)

Penfluridol (Semap)

Perfenazine (Trilafon)

Periciazine (Neuleptil)

Pimozide (Orap)

Pipamperon (Dipiperon)

Trifluoperazine (Terfluzine)

Sulpiride (Dogmatil)

Zuclopentixol (Cisordinol)

Onderstaande medicatie zijn voorbeelden van ‘tweede

generatie’ antipsychotica.

Aripiprazol (Abilify)

Aripiprazol (Maintena) - depot

Clozapine (Leponex)

Paliperidon (Invega) - depot

Paliperidone palmitate (Xeplion) - depot

Olanzapine (Zyprexa)

Quetiapine (Seroquel)

Risperidon (Risperdal)

Risperidon (Consta) - depot

Sertindole (Serdolect)

Sulpiride (Dogmatil)

Lurasidon (Latuda)

NADELEN VAN ANTIPSYCHOTICA GEBRUIK BIJ DEMENTIE:

* beperkte evidence bij dementie

* receptorblok

- dopamine:  eps, tardieve dyskinesie, endocriene bijwerkingen

- alfa-1:  psycholepsie, (orthost.) hypotensie

- ach-blok:  glaucoom, urineretentie, obstipatie, cognitie verlaging

- histamine:  hypnosedatie

* cardiotoxische bijwerkingen

* dermatotoxische bijwerkingen

* metabool syndroom

* convulsies

* CVA risico

* pneumonieën risico

* mortaliteit risico


SNRI’s:

Venlafaxine (Efexor)

Duloxetine (Cymbalta)

Reboxetine (Edronax)

Trazodon (Trazolan)


MAO-remmers:

MAO-remmers behoren ook tot de oudere generatie medicijnen.

Ze worden niet vaak voorgeschreven omdat ze gevaarlijke bijwerkingen kunnen opleveren in combinatie met bepaalde voedingsproducten en andere medicatie (denk aan dieet!).

Nardil (fenelzine )

Parnate (tranylcypromine)TCA’s:

TCA’s werken gemiddeld binnen twee tot vier weken en behoren

tot de oudere generatie medicijnen. TCA’s hebben hierdoor in

het algemeen meer bijwerkingen dan ander type antidepressiva.

Clomipramine (Anafranil)

Desipramine (Pertrofran)

Dosulepine (Prothiaden)

Doxepine (Sinequan)

Imipramine (Tofranil)

Maprotiline (Ludiomil)

Amitriptyline (Tryptizol)

Nortriptyline (Nortrilen)


Overige niet-tricyclische middelen:

Bupropion

Mirtazapine (Remeron)


Kortwerkende middelen

Brotizolam (Lendormin)

Flunitrazepam (Dalmadorm)

Loprazolam (Dormonoct)

Midazolam (Dormicum)

Nitrazepam (Mogadon)

Temazepam (Normison)

Zolpidem (Stilnoct)

Zopiclon (Imovane)

Met name voorgeschreven bij angst

Alprazolam (Xanax)

Bromazepam (Lexotanil)

Chloordiazepoxide (Librium)

Clobazepam (Frisium)

Clorazepinezuur (Tranxène)

Diazepam (Valium)

Lorazepam (Temesta)

Oxazepam (Seresta)

Prazepam (Reapam)

Benzodiazepinen (middelen in het blauw met een link naar het Farmacotherapeutisch Kompas zijn formularium middelen)

In de praktijk wordt de term atypisch gebruikt voor stoffen die minder extrapiramidale bijwerkingen zouden geven of die effectiever zouden zijn tegen negatieve symptomen.


Voor de verschillen tussen klassieke en tweede generatie antipsychotica zie verder het Farmacotherapeutisch Kompas.

Voor de verschillen tussen de antidepressiva zie Farmacotherapeutisch Kompas

Antipsychotica (middelen in het blauw met een link naar het Farmacotherapeutisch Kompas zijn formularium middelen)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen antidepressiva:

SSRI’s:  selectieve serotonine heropname remmers

SNRI’s:  serotonine-norepinefrine heropname remmers

MAO-remmers:  mono-amino-oxidase-remmers

TCA’s:  tricyclische antidepressiva (+ overige niet TCA)


SSRI’s:

Fluoxetine (Prozac)

Fluvoxamine (Fevarin)

Paroxetine (Seroxat)

Sertraline (Zoloft)

Citalopram (Cipramil)

Escitalopram (Lexapro)

Antidepressiva (middelen in het blauw met een link naar het Farmacotherapeutisch Kompas zijn formularium middelen)

Voor de verschillen tussen de benzodiazepinen zie Farmacotherapeutisch Kompas.

Zie ook: Equivalentdosering benzodiazepinen (513) en benzodiazepinen intoxicatie (391)


Langwerkende middelen

Diazepam (Valium, Stesolid)

Flurazepam (Dalmadorm)

Lorazepam (Temesta)

Lormetazepam (Noctamid)

Nitrazepam (Mogadon)

Oxazepam (Seresta)

Psychofarmaca overzicht

pagina 173

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w