Hypertensieve crisis

Captopril

Geeft éénmalig 25 mg. Contra indicatie: angio-oedeem in de voorgeschiedenis (al dan niet in verband met een ACE-remmer). Bij optreden van angio-oedeem de toediening onmiddellijk staken; indien de zwelling de tong, glottis of larynx betreft en er kans is op luchtwegobstructie, tevens zo snel mogelijk adrenaline 0,3-0,5 mg i.m. Toedienen. Zie hoofdstuk acute allergische reactie (380).

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies.

Vanwege het hoge risico dat geassocieerd is met systolische bloeddrukwaarden van 180 mmHg of hoger en in navolging van het advies dat in de richtlijn cardiovasculair risicomanagement wordt gegeven, lijkt het wenselijk om een geleidelijke bloeddrukdaling naar een systolische bloeddruk lager dan 180 mmHg na te streven. Vanwege de aanzienlijke kans op het spontaan dalen van de bloeddruk onder deze streefwaarde kan initieel 30 minuten afgewacht worden met behandeling in een rustige omgeving. Op basis van klinische ervaring en om logistieke redenen is gekozen voor een tijdsduur van 30 minuten afwachtend beleid. Indien na 30 minuten geen belangrijke verlaging van de bloeddruk is waargenomen, verdient het de voorkeur om patiënten met een persisterende bloeddruk ≥180 mmHg te behandelen met een oraal antihypertensivum. In de huidige setting zijn zowel labetalol, nifedipine retard als ook captopril onderzocht, maar is niet duidelijk aan te geven welk antihypertensivum het beste gegeven kan worden.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ACE-remmerNtvG (1999) - Hypertensieve crisis: definitie, pathofysiologie en behandeling

Het acute boekje - Hypertensieve crisis


Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Formularium - Overzicht van alle beschikbare antihypertensiva (040)


Naslagwerk en bronvermelding:

Hypertensieve crisis: ernstige verhoging van de bloeddruk, meestal > 220mmHg systolisch en/of 120mmHg diastolisch (stijging ten opzichte van uitgangswaarde meestal belangrijker dan absolute waarde), die gecompliceerd wordt of kan worden door acute of progressieve tekenen van hypertensieve orgaanschade (hersenen, hart, nieren, grote en kleine bloedvaten).


Hypertensie systolisch >220 en/of diastolisch >120 altijd acuut behandelen, ongeacht of er wel of geen klachten zijn. Hypertensie systolisch <200 alleen acuut behandelen bij klachten.


De achtergrond waarom de snelwerkende nifedipine niet meer gebruikt wordt uit de ApotheekKennisbank.nl: “Gebruik van het kortwerkende preparaat (capsule) bij angina pectoris en hypertensie wordt ontraden vanwege een verhoogd risico op cardiale mortaliteit.”


Uit een artikel uit het “Het acute boekje - hypertensieve crisis” geeft meer achtergond informatie:

Het gegeven dat de initiële bloeddrukdaling niet te groot mag zijn, betekent dat het effect van het bloeddrukverlagend middel dat wordt toegediend binnen bepaalde marges voorspelbaar en controleerbaar moet zijn. De nog regelmatig voorkomende praktijk van het laten doorbijten en doorslikken van een nifedipinecapsule van 10mg is daarom niet alleen af te raden, maar ook af te keuren. Een dergelijke behandeling kan namelijk leiden tot een snelle en excessief grote bloeddrukdaling, die niet goed corrigeerbaar is en gecompliceerd kan worden door hersen- of myocardischemie.


 

Diane Bastiaans en Guido van Laere 11-2022


Bron:

Het acute boekje - hypertensieve crisis

NtvG 1999 - Hypertensieve crisis: definitie, pathofysiologie en behandeling

ApotheekKennisbank.nl (niet inzichtelijk zonder te kunnen inloggen)


*

w

pagina 013

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w