index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom


pagina 387

Bij inname van (potentieel) giftige stoffen is navraag voor advies mogelijk bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC).

Naast deze website heeft het centrum veel meer klinisch toxicologische informatie beschikbaar.

Bel voor informatie en advies, dag en nacht: 088 - 755 80 00

Inname van giftige stoffen / intoxicaties

Inname van potentieel giftige stoffen

 FTO F. Koops / M-J. Crouwers 05-2021


Naslagwerk en bronvermelding:

Toxicologie.org - Deze site is bedoeld voor apothekers en artsen die tijdens hun beroepsuitoefening te maken hebben met de behandeling van geïntoxiceerde patiënten.

Antigifcentrum.be - Geeft een opsomming van ingenomen middelen en daarover een advies.

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen (dag en nacht bereikbaar).

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w