COVID-19  behandeling in het verpleeghuis

A. Harteloh / G. van Laere / L. Bollen 01-2021

1

Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2

Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen) en aerosolen.

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen)

Besmettelijke periode: Nog niet volledig bekend. In ieder geval tijdens symptomatische fase waarna virus nog langer met PCR aantoonbaar kan zijn in de keel/feces

Maatregelen: Meldingsplicht groep A; bron- en contactonderzoek; isolatie en verdere maatregelen op indicatie

Symptomen: Milde luchtwegklachten met koorts tot ernstige pneumonie en dyspnoe.

Samenvatting COVID-19 (RIVM)

Bron: RIVM

Het coronavirus kan zich verspreiden via aerosolen en druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. Het gaat hierbij om milde klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Alleen als klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en medische hulp nodig is.


Zie voor meer informatie de ”samenvatting van COVID-19”; zakkaartje Esculaap.nl (zie pop-up venster).

1. Curatief = ziekenhuis (bij ernstige klachten).

Overweeg patiënten met een actief behandelbeleid met een ernstiger beloop waarbij extra zuurstoftoediening noodzakelijk is vanwege saturatiedaling(en) in te sturen naar het ziekenhuis of, indien ziekenhuisopname niet gewenst is, in overleg met een longarts, het toedienen van 6 mg dexamethason per os gedurende maximaal 10 dagen op geleide van het klinisch beloop. Starten van dexamethason is alleen zinvol bij patiënten met symptomen langer dan 7 dagen. Eerder starten van dexamethason heeft het risico van een toename van de “viral load” t.g.v. Immuunsuppressie!


Zie ook het uitgebreide document van Verenso - Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie Hier wordt een uitgebreid behandeladvies gegeven speciaal voor revalidatie patiënten.


2. Palliatief = in verpleeghuis actief beleid.

Er is geen echte behandeling mogelijk, alleen complicaties worden behandeld:

   Dit is het advies vanuit NHG-standaard over profylactische antistolling bij COVID:

  1. Verricht bij patiënten met COVID-19 alleen een D-dimeertest bij een klinische verdenking op diepveneuze trombose (DVT) of longembolie en niet om de ernst van de infectie te bepalen.
  2. Overweeg alleen profylactisch laagmoleculairgewichtheparine (LMWH) bij patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die hierdoor (arbitrair > 3 dagen) bedlegerig zijn en een voorgeschiedenis van een DVT of longembolie of een actieve maligniteit hebben.
  3. Schrijf geen profylactisch LMWH voor aan andere patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die thuis verblijven.

Zie hier de NHG-leidraad stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

Antistollings behandeladvies Archipel:


3. Symptomatisch

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antistolling preventie bij een COVID-19 infectieDalteparine

5000IE s.c. per dag tot 3 dagen na herstel (volgens Verenso). Overweeg 2500 IE 1dd bij BMI<18 en 7500 IE 1dd bij BMI >30.

Behandeling:

 Spike Glycoprotein (S)

 RNA and N protein

 Envelope

 Hemagglutinin-esterase

 Dimmer (HE)

Bron: Wikipedia

Naslagwerk en bronvermelding:

Verenso - COVID-19

Verenso - Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie

NHG dossier - Coronavirus (COVID-19)

RIVM - COVID-19 behandelopties

RIVM - Hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19

World Health Organisation - COVID-19 Control en Prevention


Gisanddata - Coronavirus getalsmatig

Zakkaartjes Esculaap.nl - Samenvattingskaartje COVID-19

University of Liverpool - COVID-19-druginteractions

Corona portaal - Alle bronnen over het Coronavirus (COVID-19) voor artsen door artsen

Formularium - START-STOPP criteria tractus respiratorius (083)

NHG-Leidraad - de NHG-leidraad stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

Koorts

Droge hoest

Moeheid

Sputum productie

Dyspneu

Spier/gewrichtspijn

Keelpijn

Hoofdpijn

Rillingen

Misselijk en braken

Rhinitis

Diarree

87,9%

67,7%

38,1%

33,4%

18,6%

COVID-19 symptomen

14,8%

13,9%

13,6%

11,4%

5,0%

4,8%

3,7%

zie ook: tabel symptomen virale infecties & hooikoorts (082)

Handvatten voor zuurstof suppletie en afbouwen bij patiënten met COVID-19 infectie


Starten / instellen van zuurstof bij een patiënt met COVID-19

Streefsaturatie

≥92%

Bij voorkeur echter volgens advies verwijzend specialist

Start hoeveelheid

1 L, ophogen met steeds 1 L tot saturatie≥92% bereikt is.


Maximaal

5 L continue

In principe via neusbril, bij onvoldoende effect via zuurstofmasker

NB: Wanneer streefsaturatie van ≥ 92% niet bereikt wordt volgens bovenstaande stappen; contact met arts

Starten / instellen van zuurstof bij een patiënt met COVID-19 én COPD

Streefsaturatie

≥90%

Bij voorkeur echter volgens advies verwijzend specialist

Start hoeveelheid

85%: 1 L

Bij saturatie <85% altijd contact arts. Ophogen volgens advies van verwijzend specialist.

Maximaal

Altijd in overleg met arts.

Volgens advies van verwijzend specialist.

NB: wanneer streefsaturatie niet bereikt wordt: contact met arts. Als COPD-patiënt hoofdpijn aangeeft of suf wordt onder zuurstofsuppletie: onmiddellijk overleg met arts i.v.m. kans op hypercapnie!

Afbouwen van zuurstof:

Start met afbouwen altijd overdag en in rust (dus niet tijdens of direct na inspanning zoals bv ADL).

Verlaag hoeveelheid zuurstof met 1L, bij COPD eventueel met 0.5L (indien mogelijk). Controleer zuurstofsaturatie (steeds overdag en in rust!) na 1 uur.


Volgende dag opnieuw proberen en/of overleg met arts.

Volgende dag: verlaag zuurstof ook tijdens de nacht. Indien in de nacht geen toename dyspneu: verlaag weer met 1L (0,5L voor COPD pat.). Indien in de nacht wel toename van dyspneu: overleg met arts

Volgende dag: ga verder met afbouwen volgens hierboven beschreven stappen.

NB: zuurstof in de nacht op laatst gegeven hoeveelheid laten staan.


Bron: Verenso - Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie

Achtergrond informatie COVID-19

Diagnostiek vindt onder meer plaats met een PCR-test. Wanneer een PCR test niet goed afgenomen kan worden bij een patiënt, maar je vindt onderzoek toch noodzakelijk, kan in overleg met het PAMM een speekseltest worden afgenomen. Dit is een sponsje, dat moet worden uitgeknepen in een medium. Er moet dus goed worden opgelet bij het verwerken van mogelijk besmet materiaal. De test is minder betrouwbaar als een PCR test, maar wel gevalideerd. Dit kan dus een optie zijn voor problematische afname van een test.


betekenis tweede positieve Corona PCR (bericht van PAMM)

Sinds de verruiming van het testbeleid komt het regelmatig voor dat patiënten meer dan 1 keer positief worden getest op het coronavirus. We zijn inmiddels te weten gekomen dat het genetisch materiaal van SARS-CoV-02 (RNA) nog lang aantoonbaar kan blijven in de nasopharynx. Een tweede positieve test betekent in de meeste gevallen dan restant RNA, patiënt (of werknemer) is niet meer besmettelijk en er dus geen sprake van een herinfectie.

Diagnostiek:

De zogenaamde ct waarde (maat voor virale load) is significant hoger (en de load significant lager) in deze materialen dan in de eerste positieve test. De periode dat restant RNA kan worden aangetoond, kan tenminste 8 weken duren, soms nog wel langer.


Met een dergelijke uitslag is isolatie en quarantaine voor de patiënt (of medewerker) en zijn/haar contactgenoten niet nodig.


Mochten wij vermoeden hebben op restant (“dood”) RNA dan proberen we jullie hierover te informeren en /of wordt de uitslag voorzien van commentaar. Soms gaat hier wat extra tijd overheen. Dit komt omdat we inmiddels ook een PCR platform hebben die enkel ja/nee rapporteert. De ct waarde wordt dan op ons verzoek op een ander platform bepaald.

Zie voor meer behandeling ook het hoofdstuk COVID-19 vaccinatie (onder preventieve zorg) (314)

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 078

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w